13.01.2016.
Društvo

Opština Pećinci darivala novorođenčad

Po 40.000 za 180 be­ba ro­đe­nih u 2015. go­di­ni

Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Pe­ćin­ci Du­brav­ka Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki i na­čel­nik pe­ći­nač­ke Op­štin­ske upra­ve Želj­ko Tr­bo­vić uru­či­li su 28. de­cem­bra jed­no­krat­ni nov­ča­ni do­da­tak u iz­no­su od 40.000 di­na­ra po­ro­di­ca­ma sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne ko­je su do­bi­le no­vo­ro­đen­če u 2015. go­di­ni. U tre­ćoj po­de­li do­dat­ka u 2015. go­di­ni po 40.000 su do­bi­le 53 po­ro­di­ce, ko­je su pri­ja­vi­le no­vo­ro­đen­če u pe­ri­o­du od 1. sep­tem­bra do 25. de­cem­bra.
Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u Pe­ćin­ci­ma je to­kom 2015. go­di­ne iz op­štin­skog bu­dže­ta iz­dvo­ji­la sred­stva za ukup­no 180 no­vo­ro­đen­ča­di.
Pr­va že­na pe­ći­nač­ke op­šti­ne je tom pri­li­kom po­zva­la mla­de brač­ne pa­ro­ve da pro­ši­re po­ro­di­cu i obe­ća­la da će Op­šti­na Pe­ćin­ci na­sta­vi­ti sa me­ra­ma po­dr­ške po­ro­di­ci po ko­ji­ma je već po­zna­ta.
– Upr­kos kri­znim vre­me­ni­ma, lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u Pe­ćin­ci­ma ne­će od­u­sta­ti ni od jed­ne me­re po­dr­ške po­ro­di­ci, jer je be­la ku­ga po­šast ko­ja ha­ra ovim pro­sto­ri­ma, a du­go­roč­ne prog­no­ze su vr­lo ne­po­volj­ne i za­to nam je po­treb­no što vi­še de­ce, ne sa­mo u op­šti­ni Pe­ćin­ci, već u ce­loj Sr­bi­ji – re­kla je Ko­va­če­vić Su­bo­tič­ki.
Op­štin­sko ve­će Op­šti­ne Pe­ćin­ci je na po­sled­njoj sed­ni­ci do­ne­lo od­lu­ku da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va i u 2016. go­di­ni iz­dva­ja po 40.000 za sva­ko no­vo­ro­đen­če, kao i sred­stva za hi­gi­jen­ske pa­ke­te za po­ro­di­ce sa no­vo­ro­đen­ča­di­ma. Po­red to­ga, Op­šti­na Pe­ćin­ci će na­sta­vi­ti da fi­nan­si­ra bo­ra­vak u vr­ti­ću tre­ćeg i če­tvr­tog de­te­ta u po­ro­di­ci, kao i jed­nog de­te­ta u po­ro­di­ca­ma sa bli­zan­ci­ma.

D. Sreć­kov

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.