30.12.2015.
Društvo

MI­LO­RAD PAN­TIĆ, PR­VI ČO­VEK PE­ĆI­NAČ­KIH NA­PRED­NJA­KA – Gra­đa­ni nas ni­su iza­bra­li da vla­da­mo, već da ra­di­mo za njih

Mi­lo­rad Pan­tić, je­dan od naj­po­zna­ti­jih srem­skih pri­vred­ni­ka, kao po­ve­re­nik Op­štin­skog od­bo­ra Srp­ske na­pred­ne stran­ke Pe­ćin­ci pred­vo­di pe­ći­nač­ke na­pred­nja­ke ne­što vi­še od go­di­nu da­na. U tom pe­ri­o­du SNS za­hva­lju­ju­ći ap­so­lut­noj ve­ći­ni u lo­kal­nom par­la­men­tu, su­ve­re­no vr­ši vlast u op­šti­ni Pe­ćin­ci, a u Skup­šti­ni op­šti­ne uži­va po­dr­šku i po­je­di­nih po­li­tič­kih ne­is­to­mi­šlje­ni­ka.

M NO­VI­NE: Raz­go­vor sa Mi­lo­ra­dom Pan­ti­ćem po­či­nje­mo pi­ta­njem ko­li­ko je za­do­vo­ljan re­zul­ta­ti­ma ra­da Srp­ske na­pred­ne stran­ke u 2015. go­di­ni?
MI­LO­RAD PAN­TIĆ: Kao po­ve­re­nik Op­štin­skog od­bo­ra je­sam za­do­vo­ljan re­zul­ta­ti­ma ko­je smo po­sti­gli u ovoj go­di­ni, jer SNS uži­va ve­li­ko po­ve­re­nje gra­đa­na pe­ći­nač­ke op­šti­ne. Unu­tra­šnji su­ko­bi u stran­ci ko­ji su obe­le­ži­li pro­šlu go­di­nu su za­u­sta­vlje­ni, a svi ko­ji ni­su ima­li od­luč­no­sti i hra­bro­sti da is­tra­ju na pu­tu re­for­mi ko­je je za­cr­tao pred­sed­nik Srp­ske na­pred­ne stran­ke i pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić, oti­šli su iz stran­ke. SNS je u op­šti­ni Pe­ćin­ci na kra­ju 2015. go­di­ne ja­ča ne­go ika­da i je­din­stve­na u od­lu­ci da sve svo­je sna­ge usme­ri u una­pre­đe­nje ži­vo­ta na­ših su­gra­đa­na. To­kom ove go­di­ne smo zna­čaj­no raz­vi­li stra­nač­ku in­fra­struk­tu­ru, me­sni od­bo­ri stran­ke po­sto­je u svim na­se­lji­ma na­še op­šti­ne, otvo­ri­li smo stra­nač­ke kan­ce­la­ri­je u Ši­ma­nov­ci­ma, Ku­pi­no­vu, Oga­ru i Do­njem To­var­ni­ku, ka­ko bi­smo bi­li u stal­nom kon­tak­tu sa gra­đa­ni­ma, jer sma­tram da je iz­u­zet­no va­žno da stal­no oslu­šku­je­mo nji­ho­ve po­tre­be i da im ko­li­ko god mo­že­mo iz­la­zi­mo u su­sret. For­mi­ra­li smo stra­nač­ke sa­ve­te gde smo oku­pi­li struč­ne lju­de ko­ji svo­jim ini­ci­ja­ti­va­ma u mno­go­me mo­gu da do­pri­ne­su kva­li­tet­ni­jem ra­du stran­ke. Sa­vet za prav­na pi­ta­nja gra­đa­ni­ma pru­ža bes­plat­ne prav­ne sa­ve­te u stra­nač­kim pro­sto­ri­ja­ma u Pe­ćin­ci­ma, sva­kog po­ne­delj­ka od 10 do 14 ča­so­va, a Sa­vet za zdra­vlje je po­kre­nuo broj­ne ini­ci­ja­ti­ve za una­pre­đe­nje zdrav­stve­ne za­šti­te, od ko­jih su ne­ke već re­a­li­zo­va­ne u pe­ći­nač­kom Do­mu zdra­vlja, po­put bes­plat­nog ma­mo­graf­skog pre­gle­da za že­ne pe­ći­nač­ke op­šti­ne. Uni­ja mla­dih i Sa­vet za sport ne­dav­no su or­ga­ni­zo­va­li tur­nir u ma­lom fud­ba­lu u sport­skoj ha­li u Do­njem To­var­ni­ku, na ko­jem je uče­stvo­va­lo čak 20 eki­pa. Bi­lo je mi­li­na vi­de­ti pre­ko 300 mla­dih lju­di, što uče­sni­ka što pu­bli­ke, okre­nu­tih spor­tu, a ne uli­ci. SNS ak­tiv­no uče­stvu­je i u hu­ma­ni­tar­nim ak­ci­ja­ma. U ve­li­koj ak­ci­ji iz­grad­nje ku­će po­ro­di­ci Gr­ko­vić, za ko­ju je Op­šti­na Pe­ćin­ci do­ni­ra­la po­la mi­li­o­na di­na­ra, uče­stvo­va­la je i Srp­ska na­pred­na stran­ka ko­ja je do­ni­ra­la zim­sku ode­ću i obu­ću, a na­ši ak­ti­vi­sti uče­stvu­ju i u ak­ci­ji „Čep za hen­di­kep“, u okvi­ru ko­je se sred­stvi­ma od pro­da­je če­po­va od upo­tre­blje­ne pla­stič­ne am­ba­la­že ku­pu­ju or­to­ped­ska po­ma­ga­la za pa­ra­ple­gi­ča­re. Pro­sto­ra za una­pre­đe­nje ima u svim obla­sti­ma ži­vo­ta, sa­mo mo­ra­mo na­sta­vi­ti da vred­no ra­di­mo.

SNS je u op­šti­ni Pe­ćin­ci no­si­lac vla­sti na lo­kal­nom ni­vou. Da li ste za­do­volj­ni ra­dom lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u 2015. go­di­ni?
Op­štin­sko ru­ko­vod­stvo ima ja­ko te­žak za­da­tak da u uslo­vi­ma šted­nje i te­ških re­for­mi upra­vlja op­šti­nom op­te­re­će­nom du­go­va­nji­ma ko­ja su osta­la na­kon 12 go­di­na vla­sti De­mo­krat­ske stran­ke. Čak i u ta­ko te­škim uslo­vi­ma, u ovoj go­di­ni je re­a­li­zo­va­no ne­ko­li­ko ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja. Za­vr­še­na je iz­grad­nja ka­na­li­za­ci­o­nog pre­či­sta­ča u Ši­ma­nov­ci­ma vred­nog 200 mi­li­o­na di­na­ra i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že u ši­ma­no­vač­koj ju­žnoj rad­noj zo­ni, a pri kra­ju je i iz­grad­nja fa­bri­ke vo­de u Ši­ma­nov­ci­ma. Ove in­ve­sti­ci­je traj­no re­ša­va­ju pi­ta­nje spre­ča­va­nja za­ga­đe­nja ži­vot­ne sre­di­ne i kva­li­tet­nog vo­do­snab­de­va­nja. Za ove pro­jek­te dra­go­ce­na nam je bi­la po­dr­ška Vla­de Sr­bi­je, bez či­je po­mo­ći ne bi­smo us­pe­li da ih re­a­li­zu­je­mo. Ta­ko­đe, iz­gra­di­li smo mo­der­nu sport­sku ha­lu u Do­njem To­var­ni­ku, ko­ja škol­skoj de­ci i sport­skim klu­bo­vi­ma pru­ža uslo­ve za ba­vlje­nje spor­tom na znat­no vi­šem ni­vou od do­sa­da­šnjeg. Upr­kos šted­nji, Op­šti­na Pe­ćin­ci ni­je od­u­sta­la ni od so­ci­jal­nih pro­gra­ma, ni od pro­gra­ma po­dr­ške po­ro­di­ci. Lo­kal­na sa­mo­u­pra­va pre­ko Sport­skog sa­ve­za „Raz­voj spor­to­va“ fi­nan­si­ra tro­ško­ve tak­mi­če­nja sport­skim klu­bo­vi­ma, kao i na­bav­ku sport­ske opre­me klu­bo­vi­ma i ško­la­ma, a sva­ke go­di­ne uče­ni­ke ko­ji su ostva­ri­li naj­bo­lje škol­ske i sport­ske re­zul­ta­te ša­lje na bes­plat­no le­to­va­nje. Ta­ko­đe, fi­nan­sij­ski po­dr­ža­va i rad udru­že­nja gra­đa­na. Sve su to zna­čaj­ni pro­gra­mi za ko­je ni­je la­ko obez­be­di­ti sred­stva, ali do sa­da je op­štin­sko ru­ko­vod­stvo uspe­va­lo da obez­be­di sta­bil­nost bu­dže­ta.

Na­red­na, 2016. je iz­bor­na go­di­na. Ka­kve iz­bor­ne re­zul­ta­te oče­ku­je­te?
Srp­skoj na­pred­noj stran­ci iz­bo­ri ne pred­sta­vlja­ju pro­blem. Mi sva­ke go­di­ne ra­di­mo kao da je iz­bor­na i ni­je nam pro­blem da iza­đe­mo pred gra­đa­ne i pro­ve­ri­mo šta mi­sle o na­šem ra­du. Od svih ru­ko­vo­di­la­ca iz re­do­va SNS zah­te­va­mo da ra­de po­šte­no, tran­spa­rent­no i da da­ju svoj mak­si­mum, jer gra­đa­ni nas ni­su iza­bra­li da vla­da­mo, već da ra­di­mo za njih i to ni­ka­da ne za­bo­ra­vlja­mo. Na­ši po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci to iz­gle­da la­ko za­bo­ra­vlja­ju. Tre­nut­no ima­mo si­tu­a­ci­ju da po­kra­jin­ska vlast na če­lu sa De­mo­krat­skom stran­kom ko­ri­sti Voj­vo­di­na­šu­me da sto­ča­re iz Ku­pi­no­va is­te­ra iz šu­ma Obed­ske ba­re, u ko­ji­ma već ve­ko­vi­ma na­pa­sa­ju svo­ju sto­ku, od če­ga im za­vi­si op­sta­nak po­ro­di­ca. Op­štin­sko ru­ko­vod­stvo je sta­lo na stra­nu sto­ča­ra i ak­tiv­no uče­stvu­je u tra­že­nju kom­pro­mi­snog re­še­nja, a ja sam, kao po­ve­re­nik pe­ći­nač­kog SNS-a, već ne­ko­li­ko pu­ta ape­lo­vao na De­mo­krat­sku stran­ku da ne zlo­u­po­tre­blja­va vlast i da je ne ko­ri­sti na šte­tu na­ro­da. Za­to i ne že­le na iz­bo­re, jer zna­ju da će ova­kve i slič­ne zlo­u­po­tre­be sti­ći na na­pla­tu. Mi ne­ma­mo taj pro­blem, jer zna­mo da sve dok smo na stra­ni na­ro­da i na­rod će bi­ti na na­šoj stra­ni.

Za kraj, po­sto­ji li ne­što či­me ste ne­za­do­volj­ni u 2015. go­di­ni?
Moj pro­blem je što ja uvek mi­slim da mo­že bo­lje. Vo­leo bih da smo ura­di­li vi­še, vo­leo bih da smo in­ve­sti­ci­je re­a­li­zo­va­li br­že. Mo­žda je i do­bro raz­mi­šlja­ti na ta­kav na­čin, jer nas to te­ra na­pred i pri­mo­ra­va da bu­de­mo još bo­lji, ali re­al­no ne­mam raz­lo­ga za ne­za­do­volj­stvo, jer po svim pa­ra­me­tri­ma op­šti­na Pe­ćin­ci je bo­lja na kra­ju 2015. go­di­ne, ne­go što je bi­la na nje­nom po­čet­ku. Na po­sled­njoj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne do­ne­li smo od­lu­ku o re­fi­nan­si­ra­nju du­go­va­nja pod po­volj­ni­jim uslo­vi­ma i sta­bi­li­zo­va­li bu­džet, usvo­ji­li smo plan de­talj­ne re­gu­la­ci­je Ši­ma­no­va­ca i po­bolj­ša­li uslo­ve za do­la­zak in­ve­sti­to­ra, za­vr­ši­li smo ne­ko­li­ko ve­li­kih pro­je­ka­ta i re­a­li­zo­va­li broj­ne ma­nje in­fra­struk­tur­ne ra­do­ve po na­se­lji­ma. U Op­štin­skoj upra­vi ne­ma­mo vi­šak za­po­sle­nih, jer za raz­li­ku od na­ših pret­hod­ni­ka, ni­smo ne­kon­tro­li­sa­no vr­ši­li stra­nač­ko za­po­šlja­va­nje, već smo upo­šlja­va­li sa­mo struč­ne ka­dro­ve ko­ji su nam bi­li neo­p­hod­ni za uspe­šno funk­ci­o­ni­sa­nje Upra­ve, a pre­ma po­da­ci­ma Na­ci­o­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje, broj ne­za­po­sle­nih li­ca u op­šti­ni Pe­ćin­ci ma­nji je na kra­ju 2015. ne­go po­čet­kom go­di­ne i sva­ka­ko naj­ma­nji u okru­že­nju. Upr­kos pro­ble­mi­ma, ka­da se sa­gle­da ce­lo­kup­na si­tu­a­ci­ja, ima­mo či­me da se po­hva­li­mo, ali ja mi­slim da ne tre­ba mno­go da se osvr­će­mo u pro­šlost i da pa­žnju tre­ba da usme­ri­mo na bu­duć­nost, jer ta­mo nas če­ka još mno­go po­sla.

Du­šan Sreć­kov

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.