30.12.2015.
Intervju

DR ALEK­SAN­DAR MAR­TI­NO­VIĆ, PRED­SED­NIK SKUP­ŠTI­NE OP­ŠTI­NE RU­MA – Neće biti bogaćenja na račun građana

U na­šem no­vo­go­di­šnjem bro­ju raz­go­va­ra­mo sa dr Alek­san­drom Mar­ti­no­vi­ćem, pred­sed­ni­kom Skup­šti­ne op­šti­ne Ru­ma. Jed­na od naj­va­žni­jih od­lu­ka lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve je ve­za­na za njen bu­džet, pa je to jed­no od pi­ta­nja upu­će­nih pred­sed­ni­ku rum­ske skup­šti­ne. Raz­go­va­ra­li smo i o to­me u ko­jim prav­ci­ma će ići ak­tiv­no­sti rum­ske op­šti­ne u na­red­noj go­di­ni.

M NO­VI­NE: Do­no­še­nje od­lu­ke o bu­dže­tu je sva­ka­ko naj­va­žni­ja od­lu­ka ko­ju do­no­se skup­štin­ski po­sla­ni­ci, pa ta­ko i na lo­kal­nom ni­vou. Za rum­sku op­šti­nu ova od­lu­ka je do­ne­ta 20. de­cem­bra. Ka­ko oce­nju­je­te bu­džet za 2016. go­di­nu?
ALEK­SAN­DAR MAR­TI­NO­VIĆ: Ovaj bu­džet ima i raz­voj­nu i so­ci­jal­nu kom­po­nen­tu. Vo­di­li smo ra­ču­na da pri­hod­na i ras­hod­na stra­na bu­dže­ta bu­de re­al­no pro­jek­to­va­na. Nas i u na­red­noj go­di­ni oče­ku­je na­sta­vak krup­nih in­ve­sti­ci­o­nih ula­ga­nja u rum­skoj op­šti­ni. Za­to smo i mo­gli da pla­ni­ra­mo pri­ho­de u ve­ćem obi­mu ne­go što je to bi­lo za ovu go­di­nu. Već smo pot­pi­sa­li ugo­vo­re sa ne­ko­li­ko kom­pa­ni­ja ko­ji će bi­ti re­a­li­zo­va­ni u 2016. go­di­ni i po tom osno­vu oče­ku­je­mo za­po­šlja­va­nje bar još 1.000 lju­di iz na­še op­šti­ne. To će bi­ti zna­ča­jan ko­rak na­pred u sma­nji­va­nju eko­nom­skih i so­ci­jal­nih pro­ble­ma sa ko­ji­ma se gra­đa­ni rum­ske op­šti­ne, ali i ce­le Sr­bi­je su­o­ča­va­ju. Što se ti­če so­ci­jal­ne kom­po­nen­te, ona je ta­ko for­mu­li­sa­na da svi oni ko­ji su u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be bu­du za­do­vo­lje­ni i za sve so­ci­jal­no ugro­že­ne gra­đa­ne bi­će do­volj­no nov­ca u bu­dže­tu. Ali, mi smo ima­li na umu da sma­nji­mo broj lju­di ko­ji su u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be, a da svi oni ko­ji mo­gu da ra­de do­bi­ju po­sao. Mi smo se po­tru­di­li, na če­lu sa pred­sed­ni­kom Op­šti­ne, da u to­ku ove go­di­ne stvo­ri­mo ta­kav in­ve­sti­ci­o­ni am­bi­jent da rum­ska op­šti­na po­sta­ne jed­na od naj­a­trak­tiv­ni­jih za ula­ga­nje u Sr­bi­ji. Že­lim da is­tak­nem, ve­za­no za bu­džet, da smo 2015. go­di­ne us­pe­li da kon­so­li­du­je­mo fi­nan­sij­ske pro­ble­me sa ko­ji­ma smo se su­o­ča­va­li, i mo­gli ste da ču­je­te na sed­ni­ci Skup­šti­ne Sr­bi­je da je pre­mi­jer Vu­čić upra­vo apo­stro­fi­rao Ru­mu, bi­li smo je­di­na op­šti­na ko­ju je ne­po­sred­no po­me­nuo, ko­ja je us­pe­la da od du­ga od 500 mi­li­o­na di­na­ra do­đe u si­tu­a­ci­ju da sva­ki dan na ra­ču­nu ima pre­ko 90 mi­li­o­na di­na­ra, što je ve­li­ki uspeh. Ja mi­slim da se ovi po­zi­tiv­ni eko­nom­ski tren­do­vi u rum­skoj op­šti­ni na­sta­vlja­ju i u na­red­noj go­di­ni. Na svi­ma oni­ma ko­ji vo­de op­šti­nu je da na­sta­ve sa stva­ra­njem am­bi­jen­ta za pri­vla­če­nje ka­ko do­ma­ćih, ta­ko i stra­nih in­ve­sti­to­ra, jer dru­gog na­či­na za re­ša­va­nje so­ci­jal­nih i eko­nom­skih pro­ble­ma ne­ma.

U od­lu­ci o bu­dže­tu su tač­no na­bro­ja­ni za­po­sle­ni u jav­nom sek­to­ru, ka­ko u Op­štin­skoj upra­vi, ta­ko i jav­nim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma. Go­vo­ri se o 58 li­ca ko­ja će bi­ti teh­no­lo­ški vi­šak i za njih su obez­be­đe­na i sred­stva u bu­dže­tu za ot­prem­ni­ne.
Či­sto sa ljud­skog sta­no­vi­šta, ja­ko je te­ško bi­lo kom čo­ve­ku da­ti ot­kaz, bi­lo da ra­di u jav­nom ili pri­vat­nom sek­to­ru. To je uvek od­lu­ka ko­ja je ne­po­pu­lar­na. Ima­ju­ći u vi­du da je Vla­da Sr­bi­je usvo­ji­la pro­gram ra­ci­o­na­li­za­ci­je jav­ne upra­ve, ka­ko dr­žav­ne ta­ko i lo­kal­ne, mi smo pre­u­ze­li da taj broj lju­di do­bi­je ot­prem­ni­ne i u bu­dže­tu za 2016. go­di­nu su ta sred­stva pred­vi­đe­na. Od­lu­ka ni­je jed­no­stav­na, ali sa jed­ne stra­ne mi smo obez­be­di­li do­volj­no sred­sta­va za ot­prem­ni­ne, a do­dat­no na­ša po­moć će bi­ti i ta što će­mo im, in­di­rekt­no, obez­be­di­ti po­sao u pri­vat­nom sek­to­ru, kroz in­ve­sti­ci­je i otva­ra­nje no­vih fa­bri­ka. Mo­ra­mo da poč­ne­mo da se po­na­ša­mo ra­ci­o­nal­ni­je ne­go ra­ni­je. Ima­mo pri­me­re po­slo­va­nja pri­vat­nih kom­pa­ni­ja kod nas u ko­ji­ma su pla­te dva tri pu­ta ve­će ne­go u Op­štin­skoj upra­vi ili jav­nim pred­u­ze­ći­ma. Lju­di obič­no mi­sle da im je lič­na i ma­te­ri­jal­na si­gur­nost obez­be­đe­na ako se za­po­sle u jav­nom sek­to­ru. Ka­da smo pre­go­va­ra­li sa „Ha­čin­so­nom“, „In­ko­nek­tom“, sa „Eve­re­stom“ mi smo in­si­sti­ra­li ne sa­mo da obez­be­di­mo od­re­đe­ni broj rad­nih me­sta, ne­go da oba­ve­že­mo te kom­pa­ni­je da is­pla­ću­ju ta­kve za­ra­de od ko­jih će lju­di re­al­no mo­ći da ži­ve. Ni­je stvar sa­mo da ulo­ži­mo sred­stva iz op­štin­skog bu­dže­ta ili iz re­pu­blič­kog bu­dže­ta da se otvo­ri ne­ki po­gon, a da u tom po­go­nu ra­de lju­di ko­ji ima­ju pla­tu 15.000, 20.000 di­na­ra, jer ti­me ni­smo ni­šta ura­di­li. Da­kle, da za­po­sle­ni mo­gu od za­ra­de da iz­dr­ža­va­ju svo­je po­ro­di­ce. Mi smo ima­li lo­ša is­ku­stva sa do­vo­đe­njem ne­kih in­ve­sti­to­ra, iz­dvo­ji­li smo pa­re, kom­pa­ni­ja je otvo­re­na, ne že­lim da ka­žem ime, ra­di u na­šoj op­šti­ni, ali su pla­te na ni­skom ni­vou. To nam ni­je cilj. Že­li­mo da po­mog­ne­mo in­ve­sti­to­ru ko­li­ko god mo­že­mo, ali vo­di­mo i ra­ču­na da lju­di ko­ji će ta­mo ra­di­ti ra­de za pri­stoj­nu pla­tu.

Ko­ji su to osnov­ni prav­ci ak­tiv­no­sti u na­red­noj go­di­ni i šta bi po­ru­či­li i po­že­le­li gra­đa­ni­ma rum­ske op­šti­ne?
Pre sve­ga, svim gra­đa­ni­ma rum­ske op­šti­ne u 2016. go­di­ni že­lim do­bro zdra­vlje, lič­nu i po­ro­dič­nu sre­ću, to je ono što je sva­kom čo­ve­ku naj­va­žni­je. Što se ti­če po­li­ti­ke ko­ja će se vo­di­ti, Srp­ska na­pred­na stran­ka će vo­di­ti isti po­li­ti­ku ko­ju smo i do sa­da vo­di­li. To je po­li­ti­ka eko­nom­skog raz­vo­ja, pri­vla­če­nja in­ve­sti­ci­ja, otva­ra­nja no­vih rad­nih me­sta i vo­đe­nje ra­ču­na o so­ci­jal­no ugro­že­nim gra­đa­ni­ma. Sa dru­ge stra­ne, na­sta­vi­će­mo bor­bu pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je u svim op­štin­skim struk­tu­ra­ma i ne­će­mo do­zvo­li­ti da se bi­lo ko bo­ga­ti na ra­čun gra­đa­na. Mi­slim da su gra­đa­ni te na­še na­po­re i pre­po­zna­li za ove dve go­di­ne, mi­slim da ne mo­že da se pro­na­đe ni­jed­na afe­ra za bi­lo kog na­šeg funk­ci­o­ne­ra, bez ob­zi­ra da li je u pi­ta­nju Op­šti­na ili jav­na pred­u­ze­ća i mi će­mo sa ta­kvom po­li­ti­kom na­sta­vi­ti i u 2016. go­di­ni. Da­kle, što vi­še rad­nih me­sta, eko­nom­ski raz­voj, so­lid­ne pla­te, do­bra sa­rad­nja sa Re­pu­blič­kom vla­dom i na­dam se, ne­kom no­vom Po­kra­jin­skom vla­dom – to su pred­u­slo­vi da rum­ska op­šti­na is­ko­ra­či na­pred i po­sta­ne jed­na od naj­ra­zvi­je­ni­jih op­šti­na u Voj­vo­di­ni.

Smi­lja Dža­ku­la

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.