16.12.2015.
Ekonomija

OP­ŠTIN­SKO VE­ĆE RU­MA: PRED­LOG BU­DŽE­TA ZA 2016. GO­DI­NU – Vi­še nov­ca za ko­mu­nal­ni raz­voj

U že­lji da se is­po­štu­ju za­ko­nom utvr­đe­ni ro­ko­vi ve­za­ni za do­no­še­nje od­lu­ke o bu­dže­tu sed­ni­ca Op­štin­skog ve­ća Ru­me odr­ža­na je u ne­de­lju, 13. de­cem­bra, a pred­log op­štin­skog bu­dže­ta tre­ba­lo bi da se usvo­ji na sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Ru­ma, ko­ja će se, ka­ko je na­ja­vlje­no, odr­ža­ti 20. de­cem­bra.
Pre­ma po­me­nu­tom pred­lo­gu, ukup­no pla­ni­ra­ni pri­ho­di i pri­ma­nja op­štin­skog bu­dže­ta za na­red­nu go­di­ne iz­no­se 1.993.036.679 di­na­ra, od to­ga 1.844.226.543 di­na­ra iz bu­džet­skih sred­sta­va i 148.810.135 di­na­ra iz osta­lih pri­ho­da bu­džet­skih ko­ri­sni­ka. Ras­ho­di su pla­ni­ra­ni na istom ni­vou.
Obra­zla­žu­ći bu­džet za 2016. go­di­nu Du­šan Ba­rać, na­čel­nik Ode­lje­nja za pri­vre­du i bu­džet je uka­zao da su, po pro­gram­skoj struk­tu­ri, vi­še za­stu­plje­ni pro­gra­mi ko­ji se od­no­se na ula­ga­nja u pri­vre­du i ko­mu­nal­ni raz­voj.
– Oni su uve­ća­ni za 187,3 mi­li­o­na di­na­ra, što zna­či da su po­ve­ća­na sred­stva za in­ve­sti­ra­nje, od­no­sno raz­voj. Za­to i Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju Ru­me ima zna­čaj­no uče­šće u bu­džet­skim ras­ho­di­ma, zbog tih in­ve­sti­ci­ja, i to ne­što pre­ko 583 mi­li­o­na di­na­ra, dok je ove go­di­ne ta su­ma bi­la 369 mi­li­o­na di­na­ra. Tu se mi­sli na ula­ga­nja u rad­ne zo­ne, ko­mu­nal­nu oblast i me­sne za­jed­ni­ce. Tre­ba is­ta­ći i da smo pr­vi put uvr­sti­li tri pro­jek­ta iz pro­gra­ma par­ti­ci­pa­tiv­nog bu­dže­ti­ra­nja ko­je smo ra­di­li u sa­rad­nji sa BIRN-om – ka­že Du­šan Ba­rać.
Ovaj bu­džet ra­ču­na na vi­še sred­sta­va ko­ja će se sli­ti na­red­ne go­di­ne, ne­go ove.
– Ima­li smo osno­va za ta­kav stav. Kre­nu­li smo sa bla­gim ra­stom od oko 150 mi­li­o­na di­na­ra, a tu ra­ču­na­mo na sred­stva ko­ja će se sli­ti od po­ve­ća­nja bro­ja za­po­sle­nih u na­šoj op­šti­ni. Za dve go­di­ne us­pe­li smo da sma­nji­mo broj ne­za­po­sle­nih sa 7.060 na 5.707 li­ca (1.375 za­po­sle­nih), od to­ga sa­mo u ovoj go­di­ni, do no­vem­bra za 575 no­vih rad­nih me­sta. Taj broj će se još po­ve­ća­ti ka­da po­čet­kom na­red­ne go­di­ne poč­ne da ra­di „Ha­čin­son“, ta­ko da će se po­ve­ća­va­ti pri­ho­di od po­re­za na za­ra­de, kao i po­re­za na imo­vi­nu. Na pri­mer, kod po­re­za na imo­vi­nu smo pro­šle go­di­ne ima­li ukup­no 220 mi­li­o­na di­na­ra, a sa­da za­ključ­no sa no­vem­brom 238 mi­li­o­na di­na­ra. Ni­jed­nu po­zi­ci­ju u bu­dže­tu ni­smo uma­nji­li, a do­sta njih je uve­ća­no. Bu­džet ima, pre sve­ga raz­voj­ni ka­rak­ter, po­ste­pe­no iz­la­zi iz so­ci­jal­nog, ali ni tu ni­šta ni­smo uma­nji­va­li, ne­go smo po­ve­ća­li iz­dva­ja­nja za če­ti­ri mi­li­o­na di­na­ra – ka­že Sla­đan Man­čić, pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne.
On je iz­ra­zio i za­do­volj­stvo što će se 90 od­sto pla­ni­ra­nog u ovoj go­di­ni i ura­di­ti, dok će se ovo­go­di­šnji bu­džet re­a­li­zo­va­ti sa pre­ko 82 pro­cen­ta.
Pred­sed­nik Sla­đan Man­čić is­ti­če da, u skla­du sa Za­ko­nom o od­re­đi­va­nju mak­si­mal­nog bro­ja za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru, u rum­skoj op­šti­ni ima 58 rad­ni­ka vi­še za­po­sle­nih u jav­nom sek­to­ru.
– Ra­ci­o­na­li­za­ci­ja će bi­ti spro­ve­de­na, jer je to na­ša oba­ve­za, u pro­tiv­nom bi­će uki­nu­ta tran­sfer­na sred­stva sa ni­voa Re­pu­bli­ke, ko­ja ni­su ma­la. U „Slu­žbe­nom gla­sni­ku“ je ob­ja­vlje­no da je reč o 58 rad­ni­ka vi­ška. S ob­zi­rom da je u ovoj go­di­ni pre­ko 20 lju­di oti­šlo u pen­zi­ju, a ne­ki su da­li i ot­ka­ze, taj broj je već ma­nji, a još se ne­ki za­po­sle­ni spre­ma­ju za pen­zi­je, ali je ja­sno da će se je­dan broj rad­nih me­sta, na ža­lost, mo­ra­ti da ra­ci­o­na­li­zu­je­mo, ve­ro­vat­no dva­de­se­tak njih. Za njih smo u bu­dže­tu pla­ni­ra­li ot­prem­ni­ne, jer će bi­ti pro­gla­še­ni za teh­no­lo­ške vi­ško­ve. Gle­da­će­mo da to bu­de pra­va ra­ci­o­na­li­za­ci­ja, da se to ti­če ili ne­po­treb­nih ili du­pli­ra­nih me­sta, a ono što je po­treb­no, da ta rad­na me­sta i osta­nu – ka­že Sla­đan Man­čić.
Na ovoj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća usvo­je­ni su pro­gra­mi ra­da jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va za na­red­nu go­di­nu sa fi­nan­sij­skim pla­no­vi­ma či­ji je osni­vač rum­ska op­šti­na.
Ime­no­va­ni su i čla­no­vi ko­mi­si­ja za do­de­lu sred­sta­va iz op­štin­skog bu­dže­ta za re­dov­ne ak­tiv­no­sti i pro­gra­me udru­že­nja, kao i pro­je­ka­ta iz obla­sti kul­tu­re od zna­ča­ja za rum­sku op­šti­nu. Po­de­lje­no je i do­dat­nih dva mi­li­o­na di­na­ra za cr­kve i ver­ske za­jed­ni­ce, kao i 250.000 di­na­ra (od dva mi­li­o­na do­dat­nih po­sled­njim re­ba­lan­som) za sport­ske klu­bo­ve.

Smi­lja Dža­ku­la
.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.