09.12.2015.
Kultura

PRO­MO­VI­SA­NA KNJIGE JASNE ARBANAS – Geografija uspomena

Pro­šlog če­tvrt­ka, 3. de­cem­bra u Bi­bli­o­te­ci „Gli­go­ri­je Vo­za­ro­vić“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci odr­ža­na je pro­mo­ci­ja zbir­ke pe­sa­ma Mi­trov­čan­ke Ja­sne Ar­ba­nas. U pre­pu­noj či­ta­o­ni­ci Bi­bli­o­te­ke, o knji­zi su go­vo­ri­li i Je­le­na Ar­ba­nas, Mir­ja­na Mar­ko­vić, Zo­ri­ca Mi­šče­vić i dru­gi. Ge­o­gra­fi­ja uspo­me­na je Ja­sni­na pr­va zbir­ka pe­sa­ma u iz­da­nju Knji­žev­ne omla­di­ne Sr­bi­je.
– Moj pr­ve­nac, Ge­o­gra­fi­ja uspo­me­na je zbir­ka po­e­zi­je ko­ja je pri­se­ća­nje na ne­ke da­ne, na ne­ke lju­de ko­je sam vo­le­la i omaž do­sa­da­šnjeg ži­vo­ta. Pe­sme su se re­đa­le, u jed­nom tre­nut­ku sam vi­de­la da to mo­že bi­ti zbir­ka i po­že­le­la da se po­sle du­go vre­me­na usu­dim da ob­ja­vim knji­gu. Oko če­tr­de­se­tak pe­sa­ma je u knji­zi, to je moj lič­ni oda­bir – ka­že autor­ka.
Ova re­flek­siv­na po­e­zi­ja, ko­ja po­de­lje­na u če­ti­ri ce­li­ne, go­vo­ri o od­ra­sta­nju, rav­ni­ci, Sre­mu i sve­mu ono­me što autor­ku aso­ci­ra na de­tinj­stvo i dra­ge lju­de.

S. S.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.