09.12.2015.
Sport

OP­ŠTI­NA IRIG: PO­KLO­NI OD OD­BOJ­KA­ŠKOG SA­VE­ZA SR­BI­JE – Lop­te za po­be­du

Osnov­ne ško­le sa pod­ruč­ja iri­ške op­šti­ne do­bi­le su na po­klon 50 od­boj­ka­ških lop­ti i dve mre­že, ko­je im je uru­čio Od­boj­ka­ški sa­vez Sr­bi­je, u okvi­ru ak­ci­je „Lop­te za po­be­de“.
– S ob­zi­rom na ve­li­ku za­in­te­re­so­va­nost de­voj­či­ca i de­ča­ka za ba­vlje­nje ovim tro­fej­nim spor­tom, si­gur­ni smo da će ovi re­kvi­zi­ti, uz na­ja­vlje­nu ve­ću ak­tiv­nost OK „Irig“ i od­boj­ka­ških sek­ci­ja ško­la, do­pri­ne­ti oma­so­vlje­nju od­boj­ke na te­ri­to­ri­ji Op­šti­ne – iz­neo je Go­ran Ća­to, član Iz­vr­šnog od­bo­ra Sa­ve­za.
Di­rek­tor Osnov­ne ško­le „Mi­li­ca Sto­ja­di­no­vić Srp­ki­nja“ u Vrd­ni­ku Go­ran Žu­gić i Sa­nja Ni­ko­lić, di­rek­tor­ka OŠ „Do­si­tej Ob­ra­do­vić“ u Iri­gu, iz­ra­zi­li su ve­li­ko za­do­volj­stvo zbog ove ak­ci­je, is­ta­kav­ši da je ovo naj­bo­lji na­čin ka­ko bi se od­boj­ka pro­mo­vi­sa­la i na taj na­čin pri­vu­kla omla­di­nu da se što vi­še ba­vi ovim spor­tom.
– Na­da­mo se da će­mo ovom ak­ci­jom sa lop­ta­ma do­bi­ti i po­dr­šku ro­di­te­lja de­ce za tre­nin­ge. Ovo je sja­jan po­če­tak pro­mo­ci­je ovog div­nog spor­ta, u ko­jem smo i kao dr­ža­va ja­ko uspe­šni – ka­že Žu­gić.
Do­kaz či­nje­ni­ci o uspe­hu u ovom spor­tu je­ste i olim­pij­sko zla­to ko­je smo osvo­ji­li u Sid­ne­ju. Je­dan od pred­stav­ni­ka te zlat­ne ge­ne­ra­ci­je je i pro­sla­vlje­ni re­pre­zen­ta­ti­vac Va­sa Mi­jić, ko­ji je ob­i­šao ško­le u Vrd­ni­ku i Iri­gu i is­ta­kao ve­li­ki zna­čaj ove ak­ci­je.
– Ova­kvim ak­ci­ja­ma Od­boj­ka­ški sa­vez Sr­bi­je i svi mi ko­ji pred­sta­vlja­mo ovaj sa­vez, zna­čaj­no do­pri­no­si­mo da se de­ca što vi­še opre­de­lju­ju za ba­vlje­nje spor­tom. To je ve­o­ma bit­no i zbog nji­ho­ve so­ci­ja­li­za­ci­je, raz­vo­ja i zdra­vlja i uvek će­mo se ra­do oda­zva­ti ova­kvim ak­ci­ja­ma i po­mo­ći – re­kao je Mi­jić.
Do­de­li lop­ti u Vrd­ni­ku pri­su­stvo­vao je član Op­štin­skog ve­ća za pri­vre­du Dra­gan Po­tić, kao i član Ve­ća za tu­ri­zam Mi­o­drag Be­bić, a u Iri­gu pred­sed­nik Sport­skog sa­ve­za Op­šti­ne Irig La­zar Pi­li­po­vić.

S. K.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.