02.12.2015.
Poljoprivreda

VOJVODINAŠUME: ZABRANJENA ISPAŠA U ŠUMAMA KUPINOVA – Op­šti­na Pe­ćin­ci sta­la uz svo­je sto­ča­re

U Ku­pi­no­vu je pro­šle su­bo­te, 28. no­vem­bra odr­žan skup Udru­že­nja sto­ča­ra Ku­pi­no­va i Obre­ža po­vo­dom pro­ble­ma ko­je sto­ča­ri u ovom kra­ju ima­ju sa pred­u­ze­ćem Voj­vo­di­na­šu­me, ko­je ga­zdu­je ze­mlji­štem na ko­jem se vr­ši is­pa­ša sto­ke.
Sa­stan­ku su po­red pred­stav­ni­ka Me­sne za­jed­ni­ce Ku­pi­no­vo, pri­su­stvo­va­li i pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u Pe­ćin­ci­ma, na­čel­nik Ode­lje­nja za pri­vre­du u Op­štin­skoj upra­vi Pe­tar Ko­za­rev, od­bor­nik u Skup­šti­ni op­šti­ne Pe­ćin­ci Mi­loš Ma­ri­jan, di­rek­tor Agen­ci­je za raz­voj op­šti­ne Pe­ćin­ci Mi­lan Alek­sić, kao i op­štin­ski pra­vo­bra­ni­lac Na­ta­li­ja Be­šić.
Ka­ko je is­tak­nu­to na sku­pu, su­šti­na pro­ble­ma je u to­me što su Voj­vo­di­na­šu­me za­bra­ni­le za is­pa­šu od­re­đe­ne de­lo­ve ze­mlji­šta, ko­ji su u pret­hod­nom pe­ri­o­du bi­li do­stup­ni.
– Već go­di­na­ma una­zad, pla­no­vi­ma pa­ša­re­nja je za is­pa­šu sto­ke do­zvo­lje­no sve ma­nje i ma­nje ze­mlji­šta. Za pro­šlu i ovu go­di­nu je na­pra­vljen ne­ki in­ter­ni plan is­pa­še, ko­ji je na­ma do­sta­vljen na­knad­no, i u ko­jem su Voj­vo­di­na­šu­me odvo­ji­le ze­mlji­šte za oko 360 svi­nja, a to­li­ko dr­ži mo­žda je­dan ili dvo­ji­ca sto­ča­ra. Šta je sa osta­li­ma? Sa­mo u Ku­pi­no­vu sa­da ima pre­ko 3.500 svi­nja, a tu su i svi­nja­ri u Obre­žu, Aša­nji, Oga­ru – ob­ja­šnja­va Gor­da­na Pu­šić, pot­pred­sed­ni­ca Udru­že­nja sto­ča­ra.
Ona upo­zo­ra­va da će na ovaj na­čin ve­li­kom bro­ju po­ljo­pri­vred­ni­ka bi­ti ugro­že­na ži­vot­na eg­zi­sten­ci­ja, bu­du­ći da su mno­gim po­ro­di­ca­ma pri­ho­di od sto­čar­stva osnov­ni iz­vor za­ra­de, s ob­zi­rom na vi­še­ve­kov­nu tra­di­ci­ju svi­njar­stva u Ku­pi­no­vu.
Or­ga­ni­za­to­ri na­vo­de da je ovaj skup sa­zvan sa ci­ljem da oku­pi sto­ča­re iz ovog kra­ja ka­ko bi za­jed­nič­ki osmi­sli­li da­lju stra­te­gi­ju.
– Sto­ča­ri u ovo­me pro­sto ne mo­gu da od­u­sta­nu, mo­ra­mo da gu­ra­mo do kra­ja. Na­ma je pr­ven­stve­no u in­te­re­su da na­đe­mo za­jed­nič­ki je­zik sa Šu­ma­ri­jom, ko­ju smo vi­šepu­ta bez­u­spe­šno po­ku­ša­va­li da kon­tak­ti­ra­mo – pri­ča Gor­da­na Pu­šić i do­da­je da im po­dr­ška ko­ju im je na sa­stan­ku is­ka­za­la lo­kal­na sa­mo­u­pra­va mno­go zna­či ka­ko zbog po­nu­đe­ne prav­ne po­mo­ći, ta­ko i kao in­sti­tu­ci­o­nal­na po­dr­ška.
Sa­stan­ku je pri­su­stvo­va­la i Na­ta­li­ja Ba­šić, op­štin­ski pra­vo­bra­ni­lac, ko­ja je iz­ja­vi­la da sma­tra da ovaj pro­blem sva­ka­ko ni­je ne­re­šiv i da je mo­gu­će na­ći mo­dul ta­ko da i Voj­vo­di­na­šu­me i gra­đa­ni bu­du za­do­volj­ni, sa­mo uko­li­ko po­sto­ji vo­lja sa obe stra­ne.
– Ov­de sam is­pred lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, da sa prav­ne stra­ne raz­mo­tri­mo i de­fi­ni­še­mo pro­blem sa ko­jim se ovi lju­di su­o­ča­va­ju. Na ne­ki na­čin, ovo je in­sti­tu­ci­o­nal­ni pro­blem, od­no­sno pro­blem ne­sa­rad­nje jed­nog jav­nog pred­u­ze­ća sa gra­đa­ni­ma – za­klju­či­la je Ba­ši­će­va i obe­ća­la Udru­že­nju sto­ča­ra da će im Op­šti­na Pe­ćin­ci pru­ži­ti sva­ku prav­nu po­moć po­treb­nu da ostva­re svo­ja pra­va i da na naj­bo­lji na­čin for­mu­li­šu zah­te­ve, ka­ko bi ih u naj­ve­ćem obi­mu i ostva­ri­li.
Od­bor­nik u pe­ći­nač­kom par­la­men­tu Mi­loš Mar­jan na­gla­sio je da ovaj pro­blem za­slu­žu­je po­zor­nost i uklju­či­va­nje Op­šti­ne Pe­ćin­ci, bu­du­ći da se ra­di o pro­ble­mu ko­ji je od eg­zi­sten­ci­jal­nog zna­ča­ja za mno­ge po­ro­di­ce.
– Ov­de smo da da­mo po­dr­šku na­šim su­gra­đa­ni­ma ko­ji ima­ju pro­blem sa Voj­vo­di­na­šu­ma­ma. Uči­ni­će­mo sve što mo­že­mo da po­mog­ne­mo, ka­ko na re­pu­blič­kom ni­vou, ta­ko i na po­kra­jin­skom ko­li­ko god je to sa tre­nut­nom si­tu­a­ci­jom u Po­kra­ji­ni mo­gu­će – re­kao je Mar­jan.

Ana Kne­že­vić

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.