02.12.2015.
Kolumna: Izvestan pogled

UZROK SMRTI NE POMINJATI – Predinfarktno stanje stvari i smrtonosni javašluk kao model

O ČEMU ĆUTI DOKTOR KENDRIŠIĆI o čemu drugima ne dozvoljava da govore pred novinarima?

Dragutin Banjac pobegao je iz Osijeka u Šid, kako bi od strahota rata spasao svoju porodicu. Smrt je našao u mitrovačkoj Bolnici, kako tvrdi njegova porodica, zbog neadekvatnog lečenja, s obzirom da je bolovao od šećerne bolesti. O tome na narednim stranama pišemo u ovom broju M NOVINA.  Zbog toga, njegova porodica je Osnovnom sudu u Sremskoj Mitrovici podnela tužbu. Direktor Bolnice dr Miroslav Kendrišić odbija da o ovom slučaju razgovara za M NOVINE.  

Za razliku od direktora Bolnice, hirurg dr Vladimir Filipović rekao je novinaru M NOVINA da bi rado odgovorio na sva novinarska pitanja, ali, kao i svi zaposleni, ima zabranu od strane direktora Bolnice, da samostalno daje izjave za javnost. Da li i šta to želi da sakrije od javnosti dr Miroslav Kendrišić?

Ovo nije prvi put da se dr Kendrišić ponaša bahato prema novinarima, verovatno se osećajući kao neko kome se to može, s obzirom da je kadar dr Bojana Pajtića i Nenada Lemajića, odnosno visoki funkcioner DS, stranke čiji kadrovi već godinama urnišu mitrovačku Bolnicu, bilo po nestručnom lečenju, bilo po omogućavanju finansijskih malverzacija. Kao što je na primer renoviranje Internog odeljenja, u vezi čega zbog enormnog trošenja para poreskih obveznika dr Kendrišić nije želeo da odgovori na pitanje naših novinara, zbog čega smo uputili žalbu Rodoljubu Šabiću.

Nismo od njega dobili odgovor ni kada je pacijentkinja A. S. iz jednog sremskog sela, umrla na Infektivnom odeljenju 12. decembra prošle godine. Pacijentkinja je na infektivno prebačena sa Kardiološkog odeljenja, dan ranije, u četvrtak 11. decembra zbog klostridijuma (bak­te­ri­je clo­stri­di­um dif­fi­ci­le). Kako je ovom novinaru rekla lekarka sa Infektivnog dr Marija Faor, pacijentkinja nije umrla od klostridijuma, ali ipak. Senka sumnje postoji, jer da nije bilo potrebe, pacijentkinja ne bi bila tek tako prebačena sa Kardiološkog na Infektivno odeljenje. 
Kako smo već pisali, još od av­gu­sta prošle go­di­ne, po le­kar­skim ku­lo­a­ri­ma, ali i u grad­skim di­va­ni­ma i dru­štve­nim mre­ža­ma, po­mi­nje se pri­su­stvo jed­ne ni­ma­lo na­iv­ne bak­te­ri­je u mi­tro­vač­koj bol­ni­ci. U pi­ta­nju je klo­stri­di­jum (clo­stri­di­um dif­fi­ci­le), ve­o­ma opa­sna bak­te­ri­ja, ko­ja mo­že iza­zva­ti i smrt­ne po­sle­di­ce. Pri­če o pri­su­stvu ove ni­ma­lo na­iv­ne bak­te­ri­je, ko­ja se uglav­nom po­ja­vlju­je u bol­nič­kim sre­di­na­ma, a uzro­ko­va­na je ne­hi­gi­je­nom i ne­kon­tro­li­sa­nom upo­tre­bom an­ti­bi­o­ti­ka, na­sta­vlje­ne su i to­kom sep­tem­bra i ok­to­bra me­se­ca. Od stra­ne Za­vo­da za jav­no zdra­vlje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci još u sep­tem­bru prošle go­di­ne pi­sme­no je na­lo­ženo stro­go pri­dr­ža­va­nje po­treb­nih me­ra, ka­ko ne bi do­šlo do ši­re­nja epi­de­mi­je i di­rekt­nog ugro­ža­va­nja zdra­vlja i ži­vo­ta pa­ci­je­na­ta. Zbog toga, sma­tra­li smo za shod­no da o to­me za­tra­ži­mo ob­ja­šnje­nje od di­rek­to­ra bol­ni­ce dr Mi­ro­sla­va Ken­dri­ši­ća, ko­ji je na taj po­lo­žaj do­šao kao ka­dar Bo­ja­na Paj­ti­ća i funk­ci­o­ner DS.
Ka­ko bi­smo da­kle ot­klo­ni­li di­le­mu u ve­zi sa bak­te­ri­jom, obra­ti­li smo mu se pre­ko nje­go­ve PR slu­žbe (po­što nam se na te­le­fon­ske po­zi­ve ni­je ja­vljao), oče­ku­ju­ći da do­bi­je­mo od­go­vor na ovo pi­ta­nje. Ni­ka­kav od­go­vor ni­smo do­bi­li, ma­da se DS funk­ci­o­ner Ken­dri­šić Mi­ro­slav ured­no ogla­ša­va pre­ko pla­će­nih i kon­tro­li­sa­nih me­di­ja u ko­ji­ma se hva­li svo­jim i us­pe­si­ma mi­tro­vač­ke bol­ni­ce. Za­to smo se s pra­vom pi­ta­li za­što Ken­dri­šić ne od­go­va­ra na pi­ta­nja
M NO­VI­NA u ve­zi sa bak­te­ri­jom klo­stri­di­jum, s ob­zi­rom da ta pi­ta­nja i te ka­ko in­te­re­su­ju jav­nost, a po­seb­no bol­nič­ke pa­ci­jen­te.
Da li je strah od epi­de­mi­je iza­zva­ne smr­to­no­snom bak­te­ri­jom to­li­ko ve­li­k da se sa­kri­va pod te­pih? Ako se zna da je glav­ni uzrok bak­te­ri­je klo­stri­du­jum pr­ljav­šti­na u bol­nič­kom kru­gu, on­da se s pra­vom pi­ta­mo ka­ko se to de­ša­va u jed­noj bol­ni­ci ko­ja se do ju­če hva­li­la da je naj­bo­lja u Sr­bi­ji?

 KADIJA TE TUŽI, KADIJA TI SUDIDirektorka Jevtić svedok i sudija u montiranom procesu? 

 Iako je su za prošli četvrtak i petak u 18 časova bili zakazani disciplinska i javna rasprava po pitanju suspenzije učitelja Osnovne škole „Slobodan Bajić Paja“ Mate Žarka (o čemu su M NOVINE detaljno pisale u prethodnim brojevima), postupak je stopiran svega par časova pre zakazanog vremena. Direktorka škole Ankica Jevtić se opsetila da je nezgodno da ona vodi postupak (koji je već povela, samim tim što je učitelja suspendovala), pošto je eto rešila da sama sebi bude i svedok. Tako u „Bajićevoj“ školi imamo jednu potpuno šizofrenu situaciju tipa „kadija te tuži, kadija te sudi“.

Šta se to u međuvremenu desilo sa tim silnim svedocima direktorke Jevtić, na osnovu čijih iskaza je izrekla disciplinsku meru suspenzije omiljenom učitelju, koga od primitivizma i bezakonja žele da odbrane i njegovi učenici, zajedno sa svojim roditeljima? Čega se to na javnoj raspravi uplašila direktorka Jevtić? Novinara? Pa i sama je, kažu, ako je to tačno, bila nekakav novinar jedno kratko vreme? Da li se možda uplašila toga što neki svedoci neće lažno da svedoče protiv učitelja i sopstvene savesti pod pritiskom, već hoće da progovore istinu? Da li zato što bi se možda poteglo pitanje ko je davao i ko uzimao mito za zapošljavanje? Ili zato što bi se poteglo pitanje seksualnog uznemiravanja, koje su izvesne prosvetne fukse i suknje vršile na učitelja kome je ostalo par godina do penzije? Lepo se društvo izgleda okupilo u toj „Bajićevoj“ školi, kao da su na nekoj rijaliti farmi, a ne u prosvetnoj ustanovi za osnovno školski izrast?

Učitelj Mate Žarko kao da je zarobljenik kafkijanskog sindroma, ni danas ne može da dokuči zašto je suspendovan. Da li zato što je član DS? Da li zato što je Hrvat? Ili je to samo način tzv. „Manđeloškog klana“, okupljenog oko direktorke škole, da ga oteraju sa posla i na njegovo mesto dovedu neku iz svojih privatno-stranačkih kombinacija. Disciplinski postupak može da traje do šest meseci, sud ko zna koliko, a čak i da se Mate Žarko i vrati, ako u međuvremenu ne dobije i treći infarkt (dva je već preživeo), biće u svojoj školi „trinaesto prase“, jer će na njegovo mesto već zasesti neko drugi. U toj prljavoj igri ne biraju se sredstva, ide se čak dotle da se zloupotrebljava i policija, a Osnovna škola „Slobodan Bajić Paja“, sve više liči na kazamat poput „Proklete avlije“.

Podsećanja radi, donosimo nekoliko izvoda iz njegovih izjava datih M NOVINAMA, koji su objavljeni u ranijim brojevima:

FALSIFIKOVAN POTPIS: Tog spornog dana na običnom parčetu papira, a ne preko knjige kako je uobičajeno, stigao je dopis o trajanju časova povodom Dečje nedelje.  Na papiru običnom i opet direktorice nema u školi, još nije njen potpis. Falsifikovan potpis. Rekao sam da neću da potpišem, jer nije bio potpis direktorice. Nije bila u petak i ponedeljak, nema je u školi.

ZLOUPOTREBA POLICIJE: Na po­čet­ku ča­sa je na vra­ti­ma, bez kucanja došla di­rek­to­ri­ca, sa dnevnikom pod rukom, iza nje stoji neka koju nikad video nisam, ni konkursa, ni biroa, nego je ona napustila posao u Pčelici, to je opet njihov klan. Na ivici vrata stoje dva policajca. Tačno su stajali na vratima, nisu ulazili u učionicu ali su ih deca videla.

LAŽNE OPTUŽBE: Za sve, direktorica je rekla kako sam ja bio grub prema njoj, a mi imamo kamere. Kaže mi Đorđe, predsednik sindikata, da su pregledali kamere i nigde ni jedne grubosti. Ona je zloupotrebila policiju, svoj položaj, sve je zloupotrebila.

MANĐELOŠKI KLAN: Manđeloški klan ih zovu. A zašto su mene napikirali? Moguće zato što sam član Demokratske stranke, a moguće i zato što sam Hrvat, sve je moguće.

UPLAŠENA INSPEKTORKA: Sad kad je ovo sve završeno ja sam zvao prosvetnu inspektorku Snežanu Konjević i ona nije smela ništa da kaže. A ja sam imao dva infarkta i čuo sam sa strane da kažu: možda dobije i treći ili ode u penziju.

Dok rašomonijada traje, Mate Žarko je sem tužbe koju je podneo protiv Škole, podneo i krivičnu prijavu protiv direktorke Ankice Jevtić lično, zbog zloupotrebe službenog položaja. Videćemo ko će duže izdržati, da li direktorkina bahatost, ili njegovo zdravlje. Jer, stanje je predinfarktno.

P.S. Samo je jedno sigurno: Aleksandru Vučiću pored ovakvih kadrova u javnim ustanovama (bez obzira da li opozicionih, ili kadrova njegove stranke), državni udar uopšte nije potreban. Direktori poput Kendrišića i Jevtićeve dovoljno su talentovani da svojim načinom rada obesmisle svaku institucionalnost i legitimitet ove države.

 

 

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.