Aktuelno

Smrt u prisustvu doktora

Za­što ću­te mi­tro­vač­ki le­ka­ri i da li di­rek­tor Bol­ni­ce ne­što kri­je od jav­no­sti?

Po­čet­kom de­ve­de­se­tih pro­šlog ve­ka, be­že­ći od uža­sa ra­ta, u Šid se sa svo­jom po­ro­di­com do­se­lio iz Osi­je­ka, Dra­gu­tin Ba­njac. Ako je spa­sao gla­vu od ra­ta, ni­je je spa­sao u mi­tro­vač­koj Bol­ni­ci, gde je pre­mi­nuo 3. apri­la ove go­di­ne. Nje­go­va ćer­ka Alek­san­dra Tr­bo­je­vić, pri­vat­na pred­u­zet­ni­ca iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, tvr­di da je njen otac umro usled ne­a­de­kvat­nog le­če­nja i zbog to­ga je, za­jed­no sa bra­tom Raj­kom i maj­kom Na­dom Ba­njac, tu­ži­la mi­tro­vač­ku Op­štu bol­ni­cu. Pri­prem­no ro­či­šte za­ka­za­no je u mi­tro­vač­kom Osnov­nom su­du za 8. de­cem­bar ove go­di­ne.
Ka­ko sto­ji u tu­žbi, Dra­gu­tin Ba­njac je po­čet­kom fe­bru­a­ra, pri­me­tio ra­ni­cu na no­zi, iz­nad ahilove te­ti­ve, preč­ni­ka jed­nog cen­ti­me­tra. Kao di­ja­be­ti­čar od­mah se ja­vio le­ka­ru spe­ci­ja­li­sti, ali po­što su ga dok­to­ri za­vla­či­li, bo­lest je kre­nu­la na go­re, pa je u bol­ni­cu pri­mljen 15. mar­ta ove go­di­ne, na hi­rur­ško ode­lje­nje, kao pa­ci­jent dr Vla­di­mi­ra Fi­li­po­vi­ća. Me­đu­tim, le­ka­ri i da­lje ote­žu sa pred­u­zi­ma­njem od­go­va­ra­ju­ćih me­ra. Dok­tor Fi­li­po­vić ga pi­ta gde je bio do sa­da i ka­že da ni­je si­gu­ran da li će us­pe­ti da mu spa­se no­gu, ali po re­či­ma tu­ži­la­ca ne pred­u­zi­ma ni­šta do 20. mar­ta. Dok­tor Fi­li­po­vić od ćer­ke Alek­san­dre tra­ži da ku­pi apa­rat PI­CO (ne­ka vr­sta hi­per­ba­rič­ne ko­mo­re), či­ja je ce­na 30.000 di­na­ra po ko­ma­du. Tač­ni­je, dva ta­kva apa­ra­ta, s ob­zi­rom da je vek tra­ja­nja jed­nog ne­de­lju da­na. Uz te apa­ra­te, ćer­ka Alek­san­dra ku­pu­je i pri­pa­da­ju­ću opre­mu, ali sta­nje nje­nog oca ne ide na bo­lje.
– Ume­sto da mu bu­de bo­lje, mom ocu se sta­nje po­gor­ša­va, a še­ćer mu ska­če na vred­nost 24. Ka­da sam vi­de­la u ka­kvom je sta­nju moj otac, da mu je no­ga po­mo­dre­la, ote­kla i da tr­pi ne­sno­sne bo­lo­ve, tra­ži­la sam da mu se taj apa­rat ski­ne sa no­ge. Dok­tor Fi­li­po­vić u tom mo­men­tu ni­je u bol­ni­ci, oti­šao je sa po­sla na­kon de­žur­stva, a ni­ko od le­ka­ra ne zna da ru­ku­je tim apa­ra­tom. Uz po­moć dok­to­ra Đor­đa Te­o­do­ro­vi­ća, na­čel­ni­ka hi­rur­gi­je, ko­ji mu ski­da apa­rat sa no­ge, po mom mi­šlje­nju pri­lič­no ne­struč­no, pro­sto ga ki­da­ju­ći, pri­klju­ču­ju ga na in­fu­zi­ju. Ja tra­žim da le­če­nje na­sta­vi dr Go­ran Ivić, a 24. mar­ta mog oca ope­ri­šu, uz na­po­me­nu da će osta­ti bez no­ge. Ume­sto bez no­ge, ostao je bez gla­ve. Umro je 3. mar­ta u po­la de­set uve­če, od sep­se, u 67. go­di­ni – pri­ča za M NO­VI­NE ćer­ka po­koj­nog Dra­gu­ti­na Banj­ca, Alek­san­dra Tr­bo­je­vić.
Ka­ko je pri­prem­no ro­či­šte za­ka­za­no za 8. de­cem­bra, po­ku­ša­li smo da do­bi­je­mo i iz­ja­vu di­rek­to­ra Op­šte bol­ni­ce u Srem­skoj Mi­tro­vi­ce dr Mi­ro­sla­va Ken­dri­ši­ća, kao pr­vog od­go­vor­nog usta­no­ve ko­ju po­ro­di­ca po­koj­ni­ka tu­ži. Ba­ha­to i bez obra­zlo­že­nja, kao što ina­če če­sto či­ni u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa M NO­VI­NA­MA, dr Ken­dri­šić od­bio je da nam da bi­lo ka­kvu iz­ja­vu, upu­ću­ju­ći nas na pi-ara, ko­ji po stru­ci ni­je me­di­cin­ski rad­nik, ka­ko je za­ko­nom pred­vi­đe­no, od­no­sno ko­ji ne mo­že da nam pru­ži struč­no ob­ja­šnje­nje.
Dra­gu­tin Ba­njac po­be­gao je iz Osi­je­ka u Šid, ka­ko bi od stra­ho­ta ra­ta spa­sao svo­ju po­ro­di­cu. Smrt je na­šao u mi­tro­vač­koj Bol­ni­ci, ka­ko tvr­di nje­go­va po­ro­di­ca, zbog ne­a­de­kvat­nog le­če­nja, s ob­zi­rom da je bo­lo­vao od še­ćer­ne bo­le­sti. Zbog to­ga, nje­go­va po­ro­di­ca je Osnov­nom su­du u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pod­ne­la tu­žbu pro­tiv Op­šte bol­ni­ce. Di­rek­tor Bol­ni­ce dr Mi­ro­slav Ken­dri­šić od­bi­ja da o ovom slu­ča­ju raz­go­va­ra za M NO­VI­NE.
Za raz­li­ku od di­rek­to­ra Bol­ni­ce, hi­rurg dr Vla­di­mir Fi­li­po­vić, ko­ji je ina­če le­čio po­koj­nog Dra­gu­ti­na Banj­ca, re­kao je no­vi­na­ru M NO­VI­NA da bi ra­do od­go­vo­rio na sva no­vi­nar­ska pi­ta­nja, ali, kao i svi za­po­sle­ni, ima za­bra­nu od stra­ne di­rek­to­ra Bol­ni­ce, da sa­mo­stal­no da­je iz­ja­ve za jav­nost. Da li i šta to že­li da sa­kri­je od jav­no­sti dr Mi­ro­slav Ken­dri­šić?
Upra­vo zbog ma­fi­ja­ško-par­tij­skih ve­za, ko­je vla­da­ju u Po­kra­ji­ni, do­bri lju­di su po­ro­di­cu po­koj­nog Dra­gu­ti­na Banj­ca, ko­ja je tu­ži­la mi­tro­vač­ku Bol­ni­cu zbog ne­sa­ve­snog le­če­nja nji­ho­vog oca i su­pru­ga, sa­ve­to­va­li da zah­te­va ve­šta­če­nje le­ka­ra ko­ji ni­su iz Voj­vo­di­ne.

Vla­di­mir Ćo­sić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Required fields are marked *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.