02.12.2015.
Intervju

IN­TER­VJU: NA­TA­ŠA CVJET­KO­VIĆ, PRED­SED­NI­CA SKUP­ŠTI­NE OP­ŠTI­NE ŠID – Za­jed­nič­ki in­te­re­si naj­bit­ni­ji

Pro­šlo je dva me­se­ca od ka­ko vla­da­ju­ću ko­a­li­ci­ju u Ši­du či­ne i pred­stav­ni­ci So­ci­jal­de­mo­krat­ske stran­ke. U sep­tem­bru je na me­sto pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Šid ume­sto dr Bra­ni­sla­va Ma­u­ko­vi­ća (SPS), ime­no­va­na Na­ta­ša Cvjet­ko­vić (SDS).
O raz­lo­zi­ma ula­ska u ko­a­li­ci­o­nu vlast sa SNS, do­ne­tim od­lu­ka­ma u pret­hod­nom pe­ri­o­du na sed­ni­ca­ma lo­kal­nog par­la­men­ta, kao i o pla­no­vi­ma za na­red­nu go­di­nu, za M NO­VI­NE go­vo­ri­la je Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, pred­sed­ni­ca šid­skog par­la­men­ta.

M NO­VI­NE: Ka­ko oce­nju­je­te sa­rad­nju sa ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma od ka­da ste ušli u vlast šid­ske lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve?
NA­TA­ŠA CVJET­KO­VIĆ: Mo­ram na sa­mom po­čet­ku da obra­zlo­žim mo­ti­ve zbog ko­jih se So­ci­jal­de­mo­krat­ska stran­ka u Ši­du od­lu­či­la da uđe u ko­a­li­ci­ju sa Srp­skom na­pred­nom stran­kom. Naš cilj je bio da se odr­ži po­li­tič­ka sta­bil­nost. Pre sve­ga iz raz­lo­ga što je ta­da­šnja ko­a­li­ci­o­na vlast bi­la iz­u­zet­no ne­sta­bil­na u smi­slu da je pre­ti­lo da se ni­šta od pla­ni­ra­nih ak­tiv­no­sti ne­će us­pe­ti spro­ve­sti do kra­ja go­di­ne. Ja­ko je va­žno da smo po­sti­gli taj mir, jer je pre sve­ga gra­đa­ni­ma po­tre­ban mir i ni­je vre­me za po­li­tič­ke ne­su­gla­si­ce ko­je su bi­le pri­sut­ne u pret­hod­nom pe­ri­o­du. U pret­hod­ne tri go­di­ne te ne­su­gla­si­ce su išle do te me­re da je vo­đe­na jed­na pri­lič­no agre­siv­na po­li­ti­ka u ko­joj ni­je bi­lo ne­kih ve­li­kih re­zul­ta­ta za gra­đa­ne, ne­go je sa­mo jed­na ko­a­li­ci­o­na op­ci­ja po­ku­ša­va­la da za se­be iz­bo­ri ne­ke pri­vi­le­gi­je. Ta­ko da evo, po­sti­gli smo tu po­li­tič­ku sta­bil­nost, lju­di su re­lak­si­ra­ni i ne po­sto­ji taj strah ko­ji je ta agre­siv­na po­li­ti­ka uno­si­la u gra­đa­ne, ali i me­đu lju­de za­po­sle­ne u jav­nim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma, kao i u Op­štin­skoj upra­vi. Ono što je bio naš pr­vi po­tez u do­go­vo­ru sa ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma a ko­ji je bio ve­zan za po­bolj­ša­nje ne­kih me­ra so­ci­jal­ne po­li­ti­ke, je­ste sub­ven­ci­o­ni­sa­nje pre­vo­za uče­ni­ka sred­njih ško­la. S ob­zi­rom na to da je na sna­zi bi­la od­lu­ka ko­jom su sub­ven­ci­o­ni­sa­na de­ca iz tri ri­zič­ne ka­te­go­ri­je, sa­da tu olak­ši­cu u iz­no­su od 20 po­sto na iz­nos me­seč­ne kar­te, ima­ju sva de­ca put­ni­ci. To je bio naš pred­u­slov da po­mog­ne­mo ro­di­te­lji­ma ko­ji­ma je ce­na me­seč­ne kar­te pri­lič­no ve­li­ko op­te­re­će­nje za kuć­ni bu­džet.

Da li će se va­ši pred­lo­zi i me­re od­no­si­ti is­klju­či­vo na do­men so­ci­jal­ne po­li­ti­ke ili ima­te u pla­nu i još ne­ke pred­lo­ge od­lu­ka u ko­rist gra­đa­ne šid­ske op­šti­ne?
S ob­zi­rom da smo mi stran­ka ko­ja iz­u­zet­no vo­di ra­ču­na o tom seg­men­tu so­ci­jal­ne po­li­ti­ke, s ob­zi­rom da smo so­ci­jal­de­mo­krat­ska stran­ka i da se za­la­že­mo naj­ve­ćim de­lom za so­li­dar­nost me­đu gra­đa­ni­ma, mi­slim da je do­šlo vre­me da ve­li­ki ak­ce­nat sta­vi­mo na tu pro­ble­ma­ti­ku. Do­šlo je vre­me ka­da smo do­sta upla­še­ni za svo­ju eg­zi­sten­ci­ju i za sve­u­kup­nu si­tu­a­ci­ju ko­ja se de­ša­va kod nas. Sa­ma či­nje­ni­ca da kroz na­šu op­šti­nu pro­la­ze re­ke mi­gra­na­ta ko­je mi za sa­da na svu sre­ću ne ose­ća­mo, sve­u­kup­na si­tu­a­ci­je je pri­lič­no lo­ša. Iz tog raz­lo­ga mi se tru­di­mo da sa ne­kim me­ra­ma ko­li­ko je to mo­gu­će, po­ku­ša­mo po­mo­ći lju­di­ma da lak­še ži­ve. Sve su to pri­pre­me za na­red­ne iz­bo­re, sve su to sit­ne stva­ri ko­je će une­ti sta­bil­nost u funk­ci­o­ni­sa­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, a one ve­li­ke stva­ri ko­je nas če­ka­ju su po­sle iz­bo­ra, ka­da gra­đa­ni od­lu­če ko­ju op­ci­ju oni že­le da vi­de u na­red­nom pe­ri­o­du na če­lu lo­kal­ne vla­sti. Mi će­mo sva­ka­ko pred­la­ga­ti od­lu­ke ko­je će se od­no­si­ti na po­bolj­ša­nje ži­vo­ta gra­đa­na šid­ske op­šti­ne, a sve za­vi­si ko­li­ko će­mo na­i­ći na raz­u­me­va­nje kod ko­a­li­ci­o­nih part­ne­ra. Ja se iskre­no na­dam da ho­će­mo. Ono o če­mu smo raz­go­va­ra­li i što je ostva­ri­vo, je­ste uki­da­nje eko­lo­ške tak­se fi­zič­kim li­ci­ma. S ob­zi­rom na to da su te­ška vre­me­na i da su ve­li­ki na­me­ti gra­đa­ni­ma, po­ku­ša­će­mo da ba­rem kao lo­kal­na sa­mo­u­pra­va bar ne­ki ma­li deo te­re­ta ski­ne­mo sa nji­ho­vih le­đa. To je sle­de­ći ko­rak. Ta­ko­đe će­mo raz­ma­tra­ti ka­ko po­bolj­ša­ti sti­pen­di­ra­nje stu­de­na­ta, jer sma­tram da je tre­nu­tan iz­nos sti­pen­di­je pri­lič­no ni­zak. Da li će naš pred­log za po­ve­ća­nje sti­pen­di­ja na­i­ći na raz­u­me­va­nje ne znam. Mi će­mo to pred­lo­ži­ti, a o sa­mom is­ho­du gra­đa­ni će bi­ti oba­ve­šte­ni. Po­tru­di­će­mo se da po­no­vo vra­ti­mo ne­ki si­stem me­ra so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i da to ne bu­de sti­hij­ski, ne­go da se zna šta je to što gra­đa­nin ko­ji je u te­škoj ma­te­ri­jal­noj si­tu­a­ci­ji mo­že da oče­ku­je od lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Mo­ra­mo uve­ća­ti sred­stva bu­dže­ta ko­ja će se iz­dva­ja­ti za so­ci­jal­nu po­li­ti­ku kao što je to ne­ka­da bi­lo. Da se pre sve­ga po­mog­ne maj­ka­ma, po­ro­di­lja­ma, pen­zi­o­ne­ri­ma, kao i oni­ma ko­ji su u sta­nju so­ci­jal­ne po­tre­be. Da li će­mo to us­pe­ti da ura­di­mo za­vi­si­će is­klju­či­vo od to­ga ka­ko će­mo kao stran­ka pro­ći na iz­bo­ri­ma. Ja sam op­ti­mi­sta u tom smi­slu, za­to što znam da nas lju­di po­zna­ju i zna­ju šta smo ra­di­li u pret­hod­nom pe­ri­o­du i da će­mo do­bi­ti nji­ho­vo po­ve­re­nje.

Pred­lo­ge skup­štin­skih od­lu­ka do­no­si­te u do­go­vo­ru sa vla­da­ju­ćom ko­a­li­ci­jom. Da li ste za­do­volj­ni sa­rad­njom sa nji­ma i ka­ko oce­nju­je­te taj rad?
Ja sam lič­no za­do­volj­na sa mo­jom ko­mu­ni­ka­ci­jom sa lju­di­ma iz ko­a­li­ci­je, tač­ni­je iz SNS-a. Mi smo ima­li ve­li­kih pro­ble­ma u funk­ci­o­ni­sa­nju dok smo bi­li opo­zi­ci­ja, u smi­slu da ni­smo uop­šte bi­li pri­zna­ti kao ne­ko ko či­ni ta­da naj­ve­ću od­bor­nič­ku gru­pu u Skup­šti­ni. Me­đu­tim, mo­ram da pri­znam da su se stva­ri pro­me­ni­le. Od ka­da se pro­me­ni­la si­tu­a­ci­ja u sa­moj Srp­skoj na­pred­noj stran­ci u Ši­du, iz­u­zet­no sam za­do­volj­na sa­rad­njom pre sve­ga sa Pre­dra­gom Vu­ko­vi­ćem, ko­ji je po­ve­re­nik SNS-a za Šid. Čo­vek ima raz­u­me­va­nja za sve na­še pred­lo­ge. Do­go­va­ra­mo se, za­jed­no ra­di­mo i mi­slim da je to vr­lo va­žno, jer u ve­ći­ni slu­ča­je­va po­li­tič­ku stran­ku či­ne lju­di. Sa­mo je pi­ta­nje ko­li­ko su lju­di za­in­te­re­so­va­ni da uči­ne do­bro za svo­ju sre­di­nu i u skla­du sa tim ni­je bit­na po­li­ti­ka ne­go je bi­tan od­nos i taj ne­ki za­jed­nič­ki cilj. Ov­de po­sto­ji za­jed­nič­ki cilj, a to je da se u na­red­nom pe­ri­o­du za op­šti­nu Šid ura­di sve ono što po­je­di­nač­no ni­smo us­pe­li da ura­di­mo. Mi­slim da za­jed­no mno­go to­ga mo­že­mo ura­di­ti u na­red­nom pe­ri­o­du.

Tre­nut­no je je­di­na opo­zi­ci­o­na stran­ka u lo­kal­nom par­la­men­tu Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka. Na pret­hod­nim sed­ni­ca­ma u vi­še na­vra­ta su iz­la­zi­li za go­vor­ni­cu i kri­ti­ko­va­li po­je­di­ne od­lu­ke i po­stup­ke pred­stav­ni­ka lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Ka­ko vi­di­te nji­ho­vo opo­zi­ci­o­no de­lo­va­nje?
Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka je bi­la u vla­sti tri go­di­ne. To su lju­di ko­ji su ima­li pri­li­ku da ura­de ne­što do­bro za gra­đa­ne op­šti­ne Šid. Da li su to ura­di­li, oni naj­bo­lje zna­ju. Ma­lo mi je li­ce­mer­no da ne­ko iz te po­zi­ci­je kri­ti­ku­je sve ono što je u pret­hod­nom pe­ri­o­du mo­gao da pro­me­ni, a ni­je pro­me­nio, ne­go je gle­dao is­klju­či­vo lič­nu i stra­nač­ku ko­rist. Ne vi­dim da je SRS ne­ka ve­li­ka opo­zi­ci­ja. Mi­slim da su u sva­kom mo­men­tu bi­li uz ta­da­šnju ko­a­li­ci­ju i ni­je bi­lo ni­ka­kvih pro­ble­ma, jer su ta­da bi­li u vla­sti i uži­va­li ne­ke bla­go­de­ti od to­ga. To što nas oni kri­ti­ku­ju, me­ni je za­do­volj­stvo jer on­da si­gur­no znam da ra­di­mo ne­što do­bro. Oni pro­mo­vi­šu po­li­ti­ku ko­ja ne­ma ni­ka­kve slič­no­sti sa po­li­ti­kom ko­ju mi pro­mo­vi­še­mo, ta­ko da sva­ki nji­hov na­pad za nas je sa­mo do­kaz da smo na pra­vom pu­tu.

Ka­kvu op­šti­nu Šid gra­đa­ni mo­gu oče­ki­va­ti po­sle iz­bo­ra?
Iskre­no se na­dam da će se pu­no to­ga pro­me­ni­ti. Sma­tram da sa­da u ovom mo­men­tu u op­šti­ni Šid po­sto­je lju­di ko­ji mo­gu za­jed­no da na­pra­ve ne­ke ključ­ne i ve­li­ke stva­ri, oni ko­ji ima­ju is­ku­stva u to­me i oni ko­ji su oda­ni svo­joj lo­kal­noj za­jed­ni­ci. Mi­slim da je to pre­vas­hod­no zna­čaj­no i bit­no za vlast, da tu vlast či­ne lju­di ko­ji su oda­ni svo­joj lo­kal­noj za­jed­ni­ci. Ov­de svi za­jed­no ži­vi­mo, ov­de ra­stu na­ša de­ca i ja lič­no že­lim da mo­ja de­ca osta­nu ov­de i da ima­ju nor­mal­ne uslo­ve za ne­ki da­lji rad i na­pre­do­va­nje i usa­vr­ša­va­nje kao i nji­ho­vi vr­šnja­ci. To je mo­to ko­ji me­ne te­ra da se ba­vim po­li­ti­kom. Sma­tram da i u ne­kim dru­gim stran­ka­ma po­sto­je ta­kvi lju­di i da u ne­koj si­ne­ner­gi­ji u na­red­nom pe­ri­o­du, po­sle na­red­nih iz­bo­ra ka­da se gra­đa­ni opre­de­le ko­me že­le da da­ju svo­je po­ve­re­nje, mo­ra­mo na­pra­vi­ti ta­kvu at­mos­fe­ru gde će sva­ko od nas ko že­li do­bro svo­joj lo­kal­noj za­jed­ni­ci ima­ti po­dr­šku osta­lih da to svi za­jed­no i ura­di­mo. Mi­slim da nam je ovo sad zad­nji voz, Šid vi­še ne­ma vre­me­na i ako po­gre­ši­mo svi za­jed­no na sle­de­ćim iz­bo­ri­ma, ako iza­be­re­mo ne­ko­ga ko ne­će ume­ti da vo­di lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu u na­red­ne če­ti­ri go­di­ne, mi­slim da će­mo pro­pu­sti­ti zad­nju šan­su da od Ši­da na­pra­vi­mo me­sto ko­je ima do­bru at­mos­fe­ru za ži­vot svo­jih gra­đa­na.

M. N.

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.