02.12.2015.
Kultura

FE­STI­VAL BE­SED­NI­ŠTVA PO 24. PUT ODR­ŽAN U SREM­SKOJ MI­TRO­VI­CI – Sve­tlost re­či u Mi­tro­vi­ci

U Po­zo­ri­štu „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pro­šle su­bo­te, 28. no­vem­bra odr­žan je 24. Fe­sti­val be­sed­ni­štva „Sir­mi­jum luks ver­bi – Sir­mi­jum sve­tlost re­či“.
Bi­lo je pri­ja­vlje­no 30 tak­mi­ča­ra, a na­kon kva­li­fi­ka­ci­ja iz­ab­ra­no je njih 12 ko­ji su se nad­me­ta­li u tri ka­te­go­ri­je: autor­ska be­se­da, in­ter­pre­ta­ci­ja i im­pro­vi­za­ci­ja. Tak­mi­če­nje u be­sed­ni­štvu je na slo­bod­nu i za­da­tu te­mu, a za­da­te te­me su: Vi­so­ko ti svud u nas, gla­vu di­že pra­zan klas (Pe­tar Pe­tro­vić Nje­goš), Lo­mi li se ram tra­di­ci­o­nal­ne po­ro­di­ce? i te­ma 170 go­di­na od Sre­tenj­skog usta­va.
Be­sed­nič­ko sud­sko ve­će či­ni­li su prof. dr Vo­ji­sla­va Je­lić, de­kan Fi­lo­zof­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du, prof. dr Ti­ho­mir Pe­tro­vić, pro­fe­sor Pe­da­go­škog fa­kul­te­ta u Som­bo­ru, mr Zo­ran Le­va­jac, advo­kat iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Ja­sna Ar­ba­nas, pred­sed­ni­ci Od­bo­ra Fe­sti­va­la i Jo­van K. Ra­du­no­vić, po­ča­sni pred­sed­nik Od­bo­ra Fe­sti­va­la.
Fe­sti­val be­sed­ni­štva zva­nič­no je otvo­rio na­čel­nik Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru, sport i omla­di­nu Ili­ja Ne­dić.
– U ovo da­na­šnje vre­me po­treb­no nam je ma­nje pra­zne pri­če, ma­nje pra­znih obe­ća­nja, a vi­še de­la, vi­še ono­ga što smo ura­di­li i ostva­ri­li. Za­i­sta ve­ru­jem u reč, mu­dru, oštru, ča­snu reč, ko­ja nas na­te­ra da se za­pi­ta­mo, za­mi­sli­mo, da se pre­i­spi­ta­mo da li mo­že­mo da bu­de­mo bo­lji, kon­kret­ni­ji, vred­ni­ji. I sve dok ima ovih mla­dih lju­di, re­či­ma vič­nim, ja ću ve­ro­va­ti u tu reč, ko­ja je iskre­na, mu­dra, pra­va i če­sti­ta – iz­ja­vio je otva­ra­ju­ći Fe­sti­val Ili­ja Ne­dić.
Or­ga­ni­za­tor fe­sti­va­la je Usta­no­va za ne­go­va­nje kul­tu­re Srem, pod po­kro­vi­telj­stvom Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca i Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru i jav­no in­for­mi­sa­nje.
Him­nu Fe­sti­va­la iz­ve­la je Alek­san­dra Pa­drov, a u mu­zič­kom de­lu pro­gra­ma na­stu­pi­li su Mi­loš Ra­do­vić i Tam­bu­ra­ški or­ke­star „Zo­ru­le“.
Pr­vi Fe­sti­val be­sed­ni­štva odr­žan je 17. sep­tem­bra 1992. go­di­ne. To­kom du­gog ni­za go­di­na odr­ža­va­nja ove ma­ni­fe­sta­ci­je, u re­vi­jal­nom de­lu uče­stvo­va­li su na­ši naj­e­mi­nent­ni­ji glum­ci, vr­sni be­sed­ni­ci: Lju­ba Ta­dić, Mi­ra Ba­njac, Ste­vo Ži­gon, Mi­ša Jan­ke­tić, Sve­tla­na Boj­ko­vić, Go­ri­ca Po­po­vić, Pe­tar Kralj i mno­gi dru­gi.

B. Se­la­ko­vić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Unestite reč ili frazu koju želite da pronađete.